لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

مزدور چیست؟


.

.

.

.

.

.

.نوعی موز که در نواحی دور یافت میشود!🍌

تا اکتشافات بعدیم یه هفته استراحت دارم😎

😂😂😂😂😂

〰〰〰〰〰〰〰

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

امروز از یارو آدرس سخت پرسیدم

 یه ذره فکر کرده میگه:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

میشه نری 😐 :))))😐😐😐😐

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ « ﻣﻐﺰ » ﻧﺒﺎﺷﯿﻢﻫﺎ

ﻧــــــــــــــﻪ

.

.

.

.ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

« ﻓـــــــﺮﺍﺭ » ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﺎﺯ اگه «ﻗِﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻐﺰﻫﺎ » ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ

ﻣﯽﮐﺮﺩﯾم

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

  • محمد احسان
  • محمد احسان

8888

  • محمد احسان