لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان

هالووین فقط👈 ۹ تماس بی پاسخ از مامان 👉😰😱😨

  • محمد احسان

  • محمد احسان

هالووین چیه؟

ما خودمون "پشت در قایم شو پخ کن مزگان" داریم

.

 کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇

🔸 @labkhande_halal ツ🔸

.

‏شما قیافه دانشجوهایی که ساعت ۸ صبح کلاس دارن رو برو تو دانشگاه ببین هالووین واقعی اونجاس😜

.

 کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇

🔸 @labkhande_halal ツ🔸

.

از یه طرف هالووین رو تبریک میگید از یه طرف میگید کوروش پاشو, خب کوروش پاشه دهنتونو سرویس میکنه که😂😂😂

.

کانال رسمی لبخـ✌👀🎩ـند حــلال👇

🔸 @labkhande_halal ツ🔸

  • محمد احسان

  • محمد احسان

  • محمد احسان


اینها دیوانه اند یا اجنه؟

.

خرمشهر بودیم !

آشپز وکمک آشپز ، تازه وارد بودند و با شوخی بچه ها ناآشنا . آشپز ، سفره رو انداخت وسط سنگر و بعد بشقاب ها رو چید جلوی بچه ها .رفت نون بیاره که علیرضا بلند شد و گفت :

(( بچه ها ! یادتون نره ! )) 😉آشپزاومد و تند و تند دوتا نون گذاشت جلوی هر نفر ورفت . بچه ها تند نون هارو گذاشتند زیر پیراهنشون . کمک آشپز اومد نگاه سفره کرد . تعجب کرد .😨 تند و تند برای هرنفر دوتا کوکو گذاشت ورفت .

بچه ها با سرعت کوکوها رو گذاشتند لای نون هائی که زیر پیراهنشون بود . آشپز و کمک آشپز اومدن بالا سر بچه ها . زل زدند به سفره .😒 بچه ها شروع کردند به گفتن شعار همیشگی :

(( ما گشنمونه یاالله ! )) 😄. که حاجی داخل سنگر شد و گفت: چه خبره ؟ آشپز دوید روبروی حاجی و گفت : حاجی ! اینها دیگه کیند ! کجا بودند! دیوونه اند یا موجی ؟!!

برای دیدن باقی مطلب بزن روی 👇

  • محمد احسان